Sayısal Veri Kavramı

 

-İkilik Sayı Sistemi
Günlük hayatta varlıkların sayısını ifade etmek için onluk sayı sistemi kullanılmaktadır. Onluk sayı sisteminde 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 rakamları kullanılır. Sayısal devrelerde sinyal ya da anahtarların durumları ikilik sayı sistemiyle açıklanabilmektedir. İkilik sayı sisteminde varlıkların sayısı yalnızca 0 ve 1 rakamları kullanılarak ifade edilir.

 

Bu rakamların her birine “bit” denir. Pozitif mantığa göre bir elektrik devresinde sinyalin varlığı veya bir anahtarın kapalı olması “1”, sinyalin yokluğu veya anahtarın açık olması ise “0” ile gösterilir. Benzer şekilde devreye enerji verip kesmek ya da PLC içerisindeki röleleri ya da hafızaları aktif ya da pasif yapmak için de ikilik sayı sistemi kullanılır. Devreye enerji verilmesi ya da herhangi bir elemanın aktif olması “1” , devre enerjisinin olmaması ya da herhangi bir elemanın pasif durumda olması da “0” sinyali ile gösterilir.

 

-Sekizlik ve Onaltılık Sayı Sistemi

 

Octal (Sekizlik) Sayı Sistemi

 

Sekizlik sayı sisteminde varlıkların sayısı 0,1,2,3,4,5,6,7 rakamları kullanılarak ifade edilir. İkilik sistemdeki sayıyı en sağdan itibaren üçerli gruplara bölerek ve 0 ile 7 arasındaki rakamları kullanarak sekizlik sayı sistemine dönüştürebiliriz.

 

Hexadecimal (On altılık) sayı sistemi
On altılık sayı sisteminde varlıkların sayısı 0.1.2.3.4.5.6.7.8.9,A,B,C,D,E,F karakterleriyle ifade edilir. On altılık sayı sisteminde her bir karakter dört bit ile ifade edilir. İkilik sayı, dörderli gruplara bölünerek ve her bir dörtlü grubun on altılık sayı sistemindeki karşılığı bulunarak dönüşüm işlemi yapılabilir.
Sayıların hangi sistemde olduğunu belirtmek için bazen sayının sağına indis şeklinde sayı sistemi yazılır. On altılık sayı sistemi programlarda çok sık kullanılmaktadır. İndis şeklinde yazmak bazen sorun yaratabilir. Bu nedenle on altılık sayılar genellikle sayının sonuna ya da başına “H” harfi eklenerek belirtilir. Örneğin; “H10” ya da “10H” (decimal karşılığı 16), “H2A” ya da “2AH” (decimal karşılığı 42).

 

plc 1

 

 

Yukarıda, PLC’nin çıkış ünitesinde her bir rölenin sinyal durumu görülmektedir. Sekiz bit genişliğindeki bu sayının onluk sayı sistemindeki karşılığı 16+8+4+1= 29’dur. Aynı sinyal durumunu on altılık sayı sisteminde ifade etmek için sağdan itibaren her bir dört bit bir karakter ile gösterilir.

 

plc 2

 

 

“Y007 – Y000” arası H1D sayısı ile gösterilirse Y4, Y3, Y2 ve Y0 çıkışlarının aktif olduğunu ve diğerlerinin de pasif olduğunu anlamak gerekir. Bu durum ikilik sayı sisteminde 00011101 şeklinde gösterilir. Aynı sayı onluk sayı sisteminde 29’ a eşittir. H1D (Hexadecimal) = 00011101 (Binary) = 29 (Decimal)

 

-BCD Sayı Sistemi

 

BCD, ikilik kodlanmış onluk sayı sistemidir (Binary Coded Decimal). Onluk sayı sistemindeki bir sayının her bir karakterinin ikilik sayı sisteminde dört bit ile gösterilmesi durumudur. Onluk sayı sisteminde en büyük karakter “9” olduğundan her bir karakter dört bit ile ifade edilir.

 

plc 3

 

 

Plc’de Veri Sistemi

 

Binary, octal, hexadecimal ve BCD sayı sistemleri şu ana kadar açıklandı. Aşağıdaki tabloda bazı sayıların farklı sayı sistemindeki karşılıkları verilmiştir.

 

plc 1

 

 

İkilik sayı sisteminin her bir rakamı “1”(ON) ya da “0”(OFF) ile gösterilir. 1 veya 0 ile gösterilen en küçük birime “bit” denir.

 

plc 2

 

 

Sıfır ile yedinci bit arasındaki sekiz bitten oluşan veriye (one byte) bir “bayt” denir. On altı bitten meydana gelen veriye ise (one word) bir “kelime” adı verilir.

 

16 ve 32 Bitlik Verinin Yönetimi

 

Aşağıdaki şekil 16 bitlik verinin durumunu göstermektedir. İşaret biti önemli özelliğe sahiptir. İşaret bitinin “0” olması, sayının “pozitif”, “1” olması ise “negatif” olduğu anlamına gelir.

 

plc 3

 

 

PLC içinde “–” negatif sayılar binary olarak ve sayının ikiye tamamlayanı alınarak gösterilir. Örneğin, D10 veri kaydedicisinin (Data register) içeriği negatif bir sayı ise, bu veri kaydedici içerisinde sayının ikiye tamamlayanı kullanılır. Negatif bir sayının ikiye tamamlayanı her bir bitin tersinin alınıp sonuca “1” eklenmesi ile elde edilir. Aynı şekilde ikiye tamamlanmış bir sayının gerçek karşılığını bulmak için sayının tersi alınarak “1” ilave edilir.
– 3’ün ikiye tamamlayanı ve gerçek sayının gösterimi aşağıdaki gibidir.

 

plc 4

 

 

65535’ten daha büyük sayıları ifade etmek için 16 bitlik veri genişliği yeterli değildir. –2147483648 ile +2147483647 arasındaki sayılar 32 bitlik veri ile ifade edilebilir. Bu alan genellikle ihtiyacı karşılamaktadır. 32 bitlik veri üst 16 bit ve alt 16 bitlik verilerin birleşmesinden oluşur. PLC’de 32 bitlik veri kullanarak işlem yapmak mümkündür.

 

plc 5

 

 

Aygıt

 

Sıralı kontrol teknolojisini anlamada aygıt çok önemlidir. Tüm veriler aygıt kullanılarak açıklanmalıdır. PLC’de bit ve kelime aygıtı olmak üzere iki tür aygıt vardır. Bit aygıtı sadece “1” ve “0” sinyallerini gösterebilir. (Örneğin, X, Y, M, S birer bit aygıtıdır.) Kelime aygıtı ise sayısal değerleri gösterir. (Örneğin T, C, D birer kelime aygıtıdır.)

 

Bit Aygıtı (Bit Device)

 

Bit aygıtı sadece “1” ve “0” bilgisini göstermek için kullanılır. Örneğin giriş rölesi (X), çıkış rölesi (Y), yardımcı röle (M), durum (S) vb. bit aygıtı sadece “1, kapalı” ya da “0, açık” bilgilerini taşımasına rağmen, bu aygıtların birlikte kullanımıyla sayısal bilgiler de taşınabilir. Dörtlü gruplar (ünite) halindeki bit aygıtlarını yan yana kullanarak 32 bitlik veri işlemek mümkündür.

 

plc 6

 

 

K: Basamak sayısının açıkça belirtilmesi gereklidir ve basamak sayısının önüne K harfi konur.
4: Basamak sayısı. (4 basamak ayrıldığı durumda) 16 bitlik işlemlerde basamak (digit) sayısı K1, K2, K3, K4 şeklinde belirtilir. 32 bitlik
işlemlerde ise basamak sayısı K1, …..K8 şeklinde belirtilir. Burada bir basamak 4 bit anlamına gelmektedir.
Y: Çıkış aygıtını belirtilir.
0: Belirtilen en küçük bit numarası.Y0’dan itibaren basamaklandırılacak anlamındadır.

 

 Kısıtlamanın olmadığı durumlarda en küçük bit isteğe bağlı olarak belirtilebilir. (Örneğin, K4M11) Fakat bu numarayı 0 ya da 10’un katları olarak belirtmek daha iyidir. Burada K4, 4 basamaklı bir üniteyi gösterir. K2, 2 basamaklı bir üniteye karşılık gelir. 

 

Taşıma, karşılaştırma, ekleme, çıkarma, çarpma ve bölme gibi veri işlemleri yapılırken 32 veya 16 bitlik işlem yapıldığına dikkat etmek gerekir. 32 bitlik işlem sonucunu 16 bitlik alana yazamazsınız.

 

Kelime Aygıtı (Word Device)

 

Kelime aygıtı 16 ya da 32 bitlik veriyi kaydetmek üzere tasarlanmıştır. PLC’de çeşitli kelime aygıtlarından bahsedilebilir.

 

(1) Veri kaydedicisi (Data register) ( D )

 

Bu veri kaydedicisi ile 16 bitlik veri ya da iki adet 16 bitlik veri kaydedicisinin birlikte kullanılması ile 32 bitlik veri kontrol edilebilir.

 

plc 7

 

 

Eğer düşük numaralı veri kaydedicisi (Örneğin D0 ) 32 bitlik data için ayarlanır ise, bir üst numaralı veri kaydedicisi otomatik olarak ikinci 16 bite ayrılır.

 

(2) Zaman kaydedicisinin güncel değeri ( T )
Zamanlayıcıya, güncel değer olarak sayısal bir değer verilebilir. Bu aygıt 16 bitlik bir kaydedicidir ve 0 ile 32767 arasındaki değerleri alabilir. Zamanlayıcıya negatif değer girilemez. Zamanlayıcının birimi ayarlanan zamanlayıcı numarasına göre 100 ms, 10 ms ve 1ms olarak değişiklik gösterir. Bu konuda daha geniş bilgi verilecektir.

 

(3) Sayıcının güncel değeri ( C )
Sayıcıya güncel değer olarak sayısal bir veri girilebilir. Ayar numarası değiştirilerek yukarı sayıcı veya aşağı sayıcı elde edilir.
(Yukarı sayıcı için)
Üst bitteki “0” nedeniyle bu kaydedici 16 bitliktir ve 0 ile 32767 arasındaki sayıları değer olarak alabilir. (Eğer bu sayı negatif olarak girilirse, sayıcı çalışmaz.)
(Aşağı sayıcı için)
Bu kaydedici 32 bitlik bir kaydedicidir ve negatif sayıları da alabilir. Alabileceği değerler; -2147483648 ile +2147483647 arasındaki sayılardır.

 

Veri Taşıma

 

Sayısal değer, veri kaydedicide (D), X,Y,M,S gibi birleştirilmiş bit aygıtlarında, zamanlayıcı ya da sayıcıda geçerli değer olarak tutulur. Böyle bir veri bir kaydediciden başka bir kaydediciye taşınabilir. Bu işlem “veri taşıma” (data transfer) olarak adlandırılır. Veri taşıma işlemi “MOV” komutu ile yapılır.
Taşıma işlemi yapılırken hangi verinin nereye taşınacağı uygun şekilde belirtilmelidir. Taşıma işleminde bit genişliğine de dikkat edilmelidir. 32 bitlik veri 16 bitlik alana taşınamaz. Taşıma komutuyla birlikte onluk sayı sisteminde veri tanımlamak mümkündür. (Örneğin onluk sistemde 25 sayısını taşımak için kaynak, K25 şeklinde yazılır.)

 

plc 8

 

 

Taşıma butonu kapandıktan sonra tekrar açılmasına rağmen, hedefin içeriği eski durumuna dönmez. Taşınan değer hedef içerisinde saklı tutulur. Butonun kapalı olması, elektrik akımının iletilmesi, açık olması ise elektrik akımının iletilmemesi anlamında kullanılmaktadır.

 

plc 9

 

 

DMOV
Sayısal verinin uzunluğuna göre 16 bit ya da 32 bitlik veriler vardır. 32 bitlik veri ile ilgili çalışmalarda “D” (Double), komutun başına eklenmelidir. Burada kaynak ve hedef sayısı isteğe bağlı olarak ayrılabilir. Fakat herhangi bir karışıklığa meydan vermemek için, en düşük bit numarasını çift sayı olarak seçmek iyi olacaktır.

 

plc 10

 

 

MOVP
Eğer taşıma işlemini, taşıma butonuna bastığımızda sadece bir seferlik yapmak istiyorsak bunu gerçekleştirebilmek için MOV komutunun sonuna P harfini eklemeliyiz. (MOVP) “P”nin anlamı Pulse, yani bir seferlik sinyal demektir.

 

plc 11

 

 

X0 butonuna basıldığı sürece D20’ deki bilgiler D30’a taşınır. Eğer bu esnada D20’nin içeriği değişirse, D30’un içeriği de değişecektir X0 butonuna sürekli basılsa bile D20’ deki bilgiler sadece bir seferlik D30’a taşınır. Bu esnada D20’nin içeriği değişse bile D30’un içeriği değişmeyecektir. Bu komut kullanıldığında işlem süresi azalır

 

plc 12

 

 

plc 13

 

 

X10 butonuna basıldığı anda, X0-X3 arası Y0-Y3 arasına aktarılır. Aynı şekilde X4- X7 arası da Y4-Y7 arasına aktarılır. X10 girişi serbest bırakılmadan X0-X3 arasında yapılacak değişiklik Y0-Y3 arasına aynen yansıtılırken, X4-X7 arasında yapılan değişikliğin Y4-Y7 arasına yansımadığı görülür.

 

Verilerin Kodlarının Değiştirilerek Taşınması (BCD/BIN)

 

PLC içerisinde binary (BIN) kodlu ve binary kodlanmış decimal (BCD) işlemlerin aynı anda yapılması mümkün değildir. Çünkü bu kod sistemlerinin yapıları tamamen farklıdır. BCD komutu ile 16 ya da 32 bitlik binary sayı, BCD’ye çevrilir. İşlem aralığı 16 bitlik işlemlerde 0 ile 9999 arasındadır. BCD komutu 7 segment display’e doğrudan veri çıkış komutu olarak kullanılabilir.
BIN komutu ile 16 ya da 32 bitlik BCD sayı, binary sayıya çevrilir. Eğer kaynak tarafından BCD biçiminde sayı sağlanmaz ise hata meydana gelir. Hata meydana geldiği zaman M8067 rölesinin kontağı kapanır. (Bu kontağı kullanarak hata durumunu anlayabiliriz.) BIN komutu, dijital anahtardan bilgileri doğrudan okumak için kullanılabilir.

 

plc 14

 

 

plc 15

 

 

X0-X7 arası, binary sayıya çevrilerek D0 içerisinde kaydedilir. Binary olan D0’ın içeriği BCD koduna çevrilir ve Y0-Y7’ye çıkış olarak gönderilir.

 

plc 16

 

 

Artırma/Azaltma (Increment / Decrement)

 

Bir kaydedici içindeki veriyi programın her devrinde bir artırmak ya da azaltmak mümkündür. INC komutu, ayarlanan hedefteki değeri programın her devrinde “1” artırır. DEC komutu ise hedefteki değeri programın her devrinde “1” azaltır.

 

plc 17

 

 
INC
Kontrol butonuna basıldığı sürece programın her devrinde hedefe “1” eklenir. (Hedefteki sayı bir artar.) Bu 16 bitlik bir komuttur. Bundan dolayı hedef +32767 sayısına ulaşınca, otomatik olarak tekrar -32768 sayısından itibaren artmaya başlayacaktır. 32 bitlik komut olması isteniyorsa, komut INCD şeklinde yazılmalıdır. Bu durumda hedefteki sayı +2147483647 değerine ulaştıktan sonra otomatik olarak –2147483648 sayısından itibaren tekrar artmaya başlayacaktır.
DEC
Kontrol butonuna basıldığı sürece programın her devrinde hedeften “1” çıkartılır. (Hedefteki sayı bir azalır.) Bu 16 bitlik bir komuttur. Bundan dolayı hedef -32768 sayısına ulaşınca, otomatik olarak tekrar +32767 sayısından itibaren azalmaya başlayacaktır. 32 bitlik işlem yapmak için
DECD şeklinde yazılmalıdır. Bu durumda hedefteki sayı -2147483648 değerine ulaştıktan sonra otomatik olarak +2147483647 sayısından itibaren tekrar azalmaya başlayacaktır. INCP , DECP Bir kaydedici içindeki değeri azaltma ya da artırma işlemini taşıma butonuna sürekli basılsa bile yalnızca bir kez yapmak için komutun sonuna P yazılır. Bu durumda işlem yalnızca butona basılan ilk program devrinde bir kez yapılır.

 

Karşılaştırma (Comparison)

 

Veri kaydedicide bulunan sayısal bir veri ile, zamanlayıcı ya da sayıcının aktif değerin, X, Y, M, S gibi bit aygıtlarının birleştirilmesinden oluşan sayının ya da K gibi sabit bir sayının karşılaştırılması mümkündür.

 

 

plc 18

 

 

Karşılaştırmanın sonucuna göre; eğer 1. değer 2. değerden büyük ise, 1. bit ON olur. Eğer 1. değer 2. değere eşit ise, 2. bit (1. bitten sonra gelen bit) ON olur. Eğer 1. değer 2. değerden küçük ise, 3. bit ON olur.
1.değer > 2. değer 1. bit ON
1.değer = 2. değer 2. bit ON (2. bit 1. bitten sonra gelen bittir.)
1.değer < 2. değer 3. bit ON (3. bit 2. bitten sonra gelen bittir.)

 

 

Şİmdi İsterseni Bir kaç Örnekle Öğrendiklerimizi Pekiştirelim Arkadaşlar

ÖRNEK

X0 butonuna basıldığında 20 değeri ile D10 veri kaydedicisinin içeriğini karşılaştıracak ve 20 sayısının D10’un içeriğinden büyük olması durumunda Y0, 20 sayısının D10’un içeriğine eşit olması durumunda Y1 ve 20 sayısının D10’un içeriğinden küçük olması durumunda Y2 çıkışını aktif yapacak olan programı yazınız.

ÇÖZÜM

PLC 19

Yukarıda gösterilen iki program aynı amaca yöneliktir. Birinci şekilde M0-M2 yardımcı röle olarak kullanılmış ve bu yardımcı rölelerin kontakları kullanılarak Y0-Y2 çıkışları çalıştırılmıştır. İkinci şekilde ise Y0-Y2 arası direkt olarak belirtilmiştir.

 

 

ÖRNEK
(1-1) X0 butonuna basıldığında 10(Decimal) sabit sayısı D10 veri kaydedicisine taşınacaktır.
(1-2) X1 butonuna basıldığında 20(Decimal) sabit sayısı D10 veri kaydedicisine taşınacaktır.
(1-3) X2 butonuna basıldığında 30(Decimal) sabit sayısı D10 veri kaydedicisine taşınacaktır.
(2) X3 butonuna basıldığında karşılaştırma yapılacaktır. D10 ile 20 sabit sayısının karşılaştırılmasından sonra ,
D10>20(decimal) ise Y2 ON,
D10=20(decimal) ise Y4 ON,
D10<20(decimal) ise Y6 ON olacaktır.
Yukarıdaki şartları sağlayan programın merdiven diyagramını çiziniz.

 

ÇÖZÜM

 

plc 20

 

 

ZCP
Alan karşılaştırma (Zone compare) komutudur. ZCP komutu 1.değer ve 2.değer ile belirlenen veri aralığı ile 3. değeri karşılaştırmak için kullanılır.

 

plc 21

 

 

Karşılaştırmanın sonucuna göre eğer 3. değer, 1. ve 2. değerlerden küçük ise, 1. bit ON olur. Eğer 3. değer, 1. ve 2. değere eşit ya da iki değerin arasında ise 2. bit ON olur. Eğer 3. değer, 1. ve 2. değerlerden daha büyük ise 3. bit ON olur.
1. değer, 2. değer > 3. değer 1. bit ON
1. değer ≤ 3. değer ≤ 2. değer 2. bit ON (2. bit, 1. bitten sonra gelen bittir.)
1. değer, 2. değer < 3. değer 3. bit ON (3. bit, 2. bitten sonra gelen bittir.)

 

ÖRNEK
X0’a basıldığında D0’ın içeriği sürekli olarak artacak. X1’e basıldığında D0’ın değeri ile decimal 10000 ve 20000 sayıları karşılaştırılacak. Karşılaştırmanın sonucuna göre;
– Eğer D0’ın değeri 10000’den küçük ise Y0 çıkışı aktif olacak.
– Eğer D0’ın değeri 10000 ya da 20000’e eşit olursa veya bu iki değer arasında olursa Y1 çıkışı aktif olacak.
– Eğer D0’ın değeri 20000’den büyük olursa Y2 çıkışı aktif olacak.

 

ÇÖZÜM

 

 

plc 22

 

 

 

ÖRNEK
Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirecek programı yapınız. X1’e basıldığında zaman sayıcı saymaya başlayacak. Eğer 20 saniye geçtiği düşünülüyorsa X1 butonu serbest bırakılacak. 20 saniye ile zaman sayıcının içeriği Karşılaştırma komutu kullanılarak karşılaştırılacak (Çıkış, Y0-Y2). 19-21 saniye arası ile zaman sayıcının içeriği Alan Karşılaştırma komutu kullanılarak karşılaştırılacak. (Çıkış Y10-Y12) * 60 saniye sonra zaman sona erecek.
M8011 10ms clock ZRST Alan reset komutu
M8012 100ms clock ZRST M0 M10
M8013 1 sec clock M0’dan M10’a kadar olan bölgeyi resetler.
M8014 1 min clock

 

ÇÖZÜM

 

 

 

 

plc 23

 

 

Toplama ve Çıkarma (Addition – Subtraction)

 

İki değer arasında toplama ve çıkarma işlemleri ADD ve SUB komutları ile yapılır.

 

 

plc 24

 

 

ADD ve SUB komutları 16 bitlik işlem yapar. 32 bitlik işlem yapmak için DADD, DSUB komutları kullanılmalıdır.

 

 

plc 25

 

 

Eğer hesaplamanın sonucu “0” olursa, özel yardımcı röle M8020 (zero flag) çalışır. Eğer hesaplamanın sonucu 16 bitlik işlemlerde 32767’yi ve 32 bitlik işlemlerde de 2147483647’yi geçerse özel yardımcı röle M8022 (carry flag) çalışır. Aynı şekilde hesaplama sonucu, 16 bitlik işlemlerde -32768’i ve 32 bitlik işlemlerde de -2147483648’i geçecek olursa (negatif yönde), özel yardımcı röle M8021 (borrow flag) çalışır.

 

Çarpma ve Bölme (Multiplication and division)

 

Çarpma ve bölme işlemleri MUL ve DIV komutları kullanılarak yapılır. Aşağıdaki tablo çarpma ve bölme komutlarını göstermektedir.

 

plc 26

 

 

 

MUL ve DIV komutları 16 bitlik işlemler içindir. 32 bitlik işlem yapmak için DMUL, DDIV şeklinde kullanılmalıdır.

 

plc 27

 

 

Zaman Kontrol Komutları

 

Zamanlayıcı İşlemleri

 

Belirli bir zaman gecikmesiyle bir işlemin yapılması için zamanlayıcılar kullanılır. Zamanlayıcının değeri, önceden ayarlanan değere ulaştığında çıkış kontakları konum değiştirir. Program hafızasındaki sabit bir sayı ya da veri kaydedicinin (D) içeriği zamanlayıcıya ön ayar değeri olarak verilebilir. PLC’deki zamanlayıcı 1ms, 10 ms veya 100 ms’lik clock sinyaliyle sayma yapacak şekilde ayarlanabilir. 10 ms’lik bir zamanlayıcıya 457 ön değeri girildiğinde gerçek işlem zamanı aşağıdaki şekilde hesaplanır.
457×10ms
457×0,01s = 4,57s
Hatırlamayan zamanlayıcı
(Non-retentive timer)
100ms zamanlayıcı T0-199 (200p)
(0,1-3276,7s)
10ms zamanlayıcı T200-245(46p)
(0,01-327,67s)
(MITSUBISHI FX)
Hatırlayan Zamanlayıcı
(Retentive timer)
1ms hatırlayan zamanlayıcı T246-249(4p)
(0,001-32,767s)
100ms hatırlayan zamanlayıcı T250-255(6p)
(0,1-3276,7s)
(MITSUBISHI FX)

 

 

plc 28

 

 

Hatırlayan zamanlayıcı (retentive timer) sayma değerini kontrol kontağı açılsa bile hafızada tutar. Kontrol kontağı tekrar kapanınca kaldığı yerden saymaya devam eder. Hatırlayan zamanlayıcıyı resetlemek için bobin enerjisinin kesilmesi yeterli değildir. Reset için özel reset komutu kullanılmalıdır. Zamanlayıcı ön değeri, sabit bir sayı olarak program yazılırken girilebilir.

 

 

ÖRNEK
Bu örnekte iki dijitlik dijital anahtar ile zamanlayıcının ön ayar değeri saniye biriminde ayarlanacaktır.

 

plc 1

 

 

Dijital anahtarda (thumbwheel) her bir dijit için dört bitlik çıkış vardır. İki dijit için PLC’nin X0-X7 girişleri kullanılacak. Bu örnekte 100ms zamanlayıcı kullanılacak. X10’a basıldığında Y10 hemen ON olacak ve ayarlanmış süre kadar çıkışı aktif kalacak.

 

plc 2

 

 

BCD olan X0-X7 arası BINARY sayıya çevrilir ve D0’da saklanır. D0×K10=D3,D2 T0, 100 ms’liktir. Saniyeye çevirmek için ön değer 10 ile çarpılmalıdır. Mühürleme kontağı kullanılarak, ön ayar değerine ulaşıldığında Y10’un enerjisiz kalması sağlanır.

 

DECO (Decode) Komutuyla Zamanın Set Edilmesi

 

plc3

 

 

DECO, kod çözme komutudur. Kaynağın kodu hedefe sadece bit numarası olarak çözülür. Kaynak bit aygıtı olduğu durumda bit numarası 0 ile 8 arasında olmalıdır. Eğer kaynak kelime aygıtı ise, bu durumda bit numarası 0 ile 4 arasında olabilir. 0 ile 8 arasındaki bit numaralarını değiştirmek sureti ile kod çözme işlemi 0 ile 255 arasında yapılabilir.

 

plc 4

 

 

Kaynak 1+4=5, bu nedenle M10’dan itibaren 5. bit (M15) ON olur. Eğer kaynağın hepsi “0” ise M10 ON olur. Bit numarası “0” ile “8” arasında bir sayı olmalıdır

 

plc 5

 

 

Hedefe, düşük bitten itibaren kod çözülür. (K3 ise B0-B2 arası bit numarası olarak alınır.) Bit numarası “0” ile “4” arasında olmalıdır. Bit numarası dörtten az ise, hedefin yüksek sekiz biti “0” olur. Harici bir veri girişi DECO komutu kullanılarak örnek 7’de olduğu gibi zamanlayıcı ön değeri olarak set edilebilir.

 

ÖRNEK

 

plc 6

 

 

Bir haneli dijital anahtar kullanarak yanda gösterilen on farklı zaman değerini PLC içindeki T0 zamanlayıcısına set etmek için gerekli programı yazınız. Böyle bir uygulama ile zamanlayıcı değeri, programa müdahale etmeden değiştirilebilir.

 

plc 7

 

 

M8000: Çalışma habercisi
X3-0 arasının kodu M15-0 arasına çözülür.
X3-0 arası binary olarak ele alınır.
M0:ON(X3-X0:OFF) K5….D0
M1:ON(X3-X1:OFF X0:ON) K10….D0
Yukarıdaki düzen ile aynı.
X10:ON Zamanlayıcı çalışır. (T0)
(Ön değer 5 ile 50 arasında olacaktır.) (0,5s. – 5s.)
T0:ON Y10:ON

 

 

TTMR Komutu ile Zamanın Set Edilmesi

 

plc 8

 

 

Bu komut kullanılarak zamanlayıcının ön değeri giriş tarafından ayarlanır. Girişe basma zamanı T(saniye) olarak belirlendiğinde, gerçek hedef aşağıdaki tabloya göre tespit edilir.

 

plc 9

 

 

X0’a basma zamanı sayılır. Bu süre 10 ile çarpılır. Sonuç D0 veri kaydedicisinin içeriği olarak saklanır. Bu değer zamanlayıcı ön ayar değeri olarak set edilir. X1’e basıldığı andan itibaren zamanlayıcı saymaya başlar. Sayma değeri D0’ın içindeki değere ulaştığında T0’ın kontakları konum değiştirir ve Y1 çıkışı aktif olur.

 

ÖRNEK

 

plc 10

 

 

Bu örnekte 10 farklı zamanlayıcıya (T0-T9) dışarıdan öğretme butonu ile zaman değeri ayrı ayrı girilecektir. Öğretme butonuna basma süresi 10 ile çarpılarak D0’a kaydedilecek. D0’daki değerin hangi zamanlayıcıya aktarılacağı dijital anahtar ile belirlenecektir. (Bunun için dizin kaydedici kullanılacak.)
M8000: Çalışma habercisi
X17-14 arası binarye çevrilerek dizin kaydediciye kaydedilir (dizin kaydedici, Z).
Basma zamanı sayılır (X12) ve 10 ile
çarpılarak D0’a aktarılır.
Öğretme butonunun bırakıldığı anlaşılır.
Öğretme butonu bırakıldığında D0’daki veri
D (100+Z)’ye aktarılır.

 

plc 11

 

 

plc 12

 

 

Özel Zamanlayıcı

 

plc 13

 

 

STMR hedef D+0’dan D+3’e kadar olan alanı etkileyen, özel bir zamanlayıcıdır. D+0 ters zamanlayıcıdır. Giriş OFF olduktan sonra zamanlayıcı saymaya başlar ve ayarlanan sürenin sonunda kontağını OFF yapar. D+1 ise ters zamanlayıcı gibi çalışır fakat aradaki fark; giriş OFF olunca D+1 ON olur. Ayarlanan süre sonunda tekrar OFF olur. D+2 ve D+3 aşağıda zaman grafiğinde gösterildiği gibi çalışır.

 

plc 14

 

 

plc 15

 

 

ALT Fonksiyonu

 

plc 16

 

 

Giriş sinyali verildiğinde, hedef ON olur ve giriş sinyali kesilse bile hedef durumunu korur. İkinci kez giriş sinyali verildiğinde, hedef OFF olur ve giriş sinyali kesilince yine bir önceki gibi hedef durumunu korur. (Hedef OFF olarak kalır.) ALT komutu, iki koşullu işlemlerde geçiş için ideal bir komuttur. (Aynı girişten başlama ve durdurma gibi).

 

plc 17

 

 

ALT komutunun işlevi aşağıdaki devre kurularak da sağlanabilir. Devreyi inceleyerek çalışmasını kavrayınız.

 

plc 18

 

 

 

ÖRNEK

 

plc 19

 

 

X10’a butonuna basılı tutulduğu sürece Y1 ve Y2 çıkışları bir saniye aralıklarla ON / OFF olacaktır.
(Çözüm )
STMR komutu kullanılarak yapılabilir.

 

plc 20

 

 

Sayıcı Fonksiyonu

 

İşlemlerin belirli sayıda yapılmasını sağlamak için sayıcılar kullanılır. Sayıcı, girişine uygulanan sinyal sayısını sayar ve sayılan aktif değer, girilen ön değere ulaştığında kontakları konum değiştirir. Sayma işlemi yukarı ve aşağı yönde olabilir. Bu bölümde PLC’lerde bulunan iki çeşit sayıcıyı inceleyeceğiz.
1. 16 bit yukarı sayıcı
2. 32 bit yukarı / aşağı sayıcı

 

16 Bit Yukarı Sayıcı (up counter)
16 bit yukarı sayıcı 1 ile 32767 arasında sayma yapabilir. Sayıcının bobinine her enerji verilişinde, aktif değeri bir artar. Sayıcının aktif değeri, önceden tanımlanan ön değere ulaştığı anda kontağı konum değiştirir. (Açık olan kontakları kapanır, kapalı olanlar açılır.) Bundan sonra, sayıcı reset edilene kadar aktif değeri sabit kalır. Reset işlemi, RST komutu ile yapılır. RST komutu uygulandığında, sayıcının değeri “0”’a dönecektir. Aynı zamanda çıkış kontakları da resetlenir. Sayıcının ön değeri doğrudan, sabit bir sayı kullanılarak ayarlanabilir veya dolaylı olarak, veri kaydedicide bulunan veri kullanılarak da ayar işlemi yapılabilir.

 

plc 21

 

 

plc 22

 

 

 

32 Bit Yukarı / Aşağı Sayıcı

 

32 bit yukarı / aşağı sayıcı kullanılarak –2147483648 ile +2147483647 değerleri arasında sayma işlemi yapılabilir. Bu sayıcıya ön değer olarak negatif sayı da verilebilir. Sayıcının değeri artarak ön değere ulaştığında, diğer sayıcılarda olduğu gibi kontakları konum değiştirir. Sayıcının sayma yönü (sayma işleminin yukarı ya da aşağı olacağı), sayıcı numarasına (C) bağlı olarak kullanılacak yardımcı röle (M) ile belirlenir.

 

Sayıcının ön değeri, sabit bir sayı (K) kullanılarak ayarlanabileceği gibi, dolaylı yoldan, bir veri kaydedicinin içeriği kullanılarak da ayarlanabilir. Ön değer olarak veri kaydedicisi kullanıldığında, bir sonra gelen veri kaydedici otomatik olarak ayrılır. (Bu veri kaydedicisinin ayrılması, bir tek veri kaydedicisi yeterli olsa bile yapılır.) Sayma yönü RST komutu, sayma işleminin başında mutlaka uygulanmalıdır. Her giriş sinyalinde sayıcı değeri bir artar. Sayıcının değeri ön değere (K, D) ulaştığında kontakları konum değiştirir

 

plc 23

 

 

Sayma değeri yukarı yönde artarak ön değere ulaştığında sayıcı bobini enerjilenir ve kontakları konum değiştirir. Sayma değeri sıfırdan set edilen negatif ön değere ulaştığında ise sayıcı bobini resetlenir. Ayrıca reset komutu (RST) uygulandığında sayılan değer ve sayıcının kontağı aynı anda resetlenir. FX2N (MITSUBISHI) PLC’de 32 bit sayıcı numaralandırması aşağıdaki gibi yapılmıştır. Farklı PLC’ler için kullanım kitapçıklarından yararlanabilirsiniz. 

 

 

32 bit genel yukarı / aşağı sayıcı C200-C219 (20 adet)
Hafızalı 32bit yukarı / aşağı sayıcı C220-C234 (15 adet)
Hafızalı sayıcılar pil ile desteklenir. PLC enerjici kesilse bile sayıcının sayma değeri saklı tutulur. Enerji geldiğinde kaldığı yerden saymaya devam eder. Sayma yönü, özel yardımcı röle (M8200 – M8234) kullanılarak belirlenir. C200 için M8200 ve C234 için M8234 kullanılır. Yardımcı röle ON olduğunda ilgili sayıcı aşağı sayma yapar. Yardımcı röle OFF olduğunda ilgili sayıcı yukarı sayma yapar.

 

ÖRNEK

 

plc 24

 

 

32 bit yukarı / aşağı sayıcı kullanarak aşağıdaki işlemleri gerçekleştirecek devreyi yapınız. Sayıcı değeri -10’a ulaştığında çıkış (Y2) aktif olacak. Ayarlanan değerler, soldaki şekle uygun olacak.

 

ÇÖZÜM

 

plc 25

 

 

 

Evet arkadaşlar anlatacaklarım bundan ibaret isterseniz bir kaç soru ile öğrendiklerimizi pekiştirmeye çalışalım.Şimdi sorucağım soruları yorum kısmından cevaplayabilirsiniz.Cevap anahtarını yarın yorumlar kısmında bulabilirsiniz.Bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederiz.

plc 26

 

 

 

 

 

Bu alana reklam verebilirsiniz!